Zasady / Rules

Spotkanie to jest wydarzeniem prywatnym, podczas którego każdy obecny jest odpowiedzialny za siebie i za swoich znajomych, których może zaprosić na zlot.
Każdy przyjeżdża na własny koszt i ryzyko.
Podczas wyjazdów wspólnych i indywidualnych przestrzegasz przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.
Spotkanie to jest prywatna impreza w gronie znajomych i każdy indywidualnie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, które wyrządzi podczas pobytu w hotelu i poza nim.
Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za siebie i swój motocykl.

Pamiętaj o następujących zasadach ruchu drogowego :

 • Nawet jeśli podróżujemy dużą grupą, nie przysługuje nam pierwszeństwo na drogach publicznych
 • Podczas wyjazdów mogą nam towarzyszyć „blokujący skrzyżowania” w kamizelkach odblaskowych, którzy będą starali się (na własne ryzyko) dodatkowo zabezpieczyć grupę naszych motocykli,
 • nikt nie powinien ślepo polegać na blokujących, którzy mogą nie zablokować ruchu w 100%
 • jadąc w grupie motocykli poruszamy się w tzw. szachownicę. Trajki jadą zajmując cały pas ruchu w danym kierunku,
 • zachowaj niezbędną odległość od pojazdu poprzedzającego w celu hamowania awaryjnego, ale nie zostawiaj zbyt dużo miejsca, w przeciwnym razie konwój może zostać podzielony (np. samochodami) i stanie się za długi
 • W terenie zabudowanym nie przekraczamy prędkości dozwolonej 50 km/h
 • jadąc w grupie NIE WYPRZEDZAMY !!

This meeting is a private event during which everyone present is responsible for themselves and their friends, whom they can invite to the meeting.
Everyone comes at their own expense and risk.
During joint and individual trips, you comply with the road traffic regulations in force in Poland.

This meeting is a private event among friends and everyone is individually responsible for any damage they cause during their stay in the hotel and outside it.
Each participant takes full responsibility for himself and his motorcycle.

Remember the following traffic rules:
– Even if we travel in a large group, we do not have priority on the roads public.

 • During trips, we may be accompanied by „crossroad blockers” (in vests reflective materials) who will try to provide additional protection (at their own risk) a group of our motorcycles
 • no one should blindly rely on blockers who may not block traffic in 100%
 • when riding in a group of motorcycles, we move in the so-called chessboard. Trikes are on their way, occupying the entire area lane in a given direction,
 • maintain the necessary distance from the vehicle in front to brake emergency, but don’t leave too much space, otherwise the convoy may be divided (e.g. by cars) and it will become too long,
 • In built-up areas, we do not exceed the speed limit of 50 km/h
 • when driving in a group, DO NOT OVERTAKE!!
Translate »